عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس چهل)

یک شنبه 18 تیر 1396 - 11:11:22

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس چهل می خوانیم و می بینیم:

- سفر به شهر اصفهان

- آشنایی با آثار تاریخی شهر اصفهان

- اسلوب استثناء


چهار شنبه 14 تیر 1396 - 15:51:10