عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس سی و ششم)

یک شنبه 18 تیر 1396 - 11:11:4

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس سی و ششم می خوانیم و می بینیم:

- آشنایی با واحد اندازه و مقادیر 

- آشنایی با موزه

- چگونگی ساخت جمله


چهار شنبه 14 تیر 1396 - 14:17:42