عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس سی و هشتم)

یک شنبه 18 تیر 1396 - 11:11:10

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس سی و هشتم می خوانیم و می بینیم:

- چگونگی ساخت جمله 

- ساخت فعل امر


چهار شنبه 14 تیر 1396 - 15:22:54