عربي بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس دوم)

سه شنبه 13 تیر 1396 - 9:37:2

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسي را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس دوم می خوانیم و می بینیم:

- آشنایی با کلمات جدید

- آشنایی با اعداد و ارقام

- جمله های جدید

- افعال ربطی

- اسم اشاره


سه شنبه 13 تیر 1396 - 8:25:10