اقوام فلسطین(7)

آشنایی با اقوام فلسطین: هوریان

یک شنبه 5 شهریور 1396 - 13:14:14
آشنایی با اقوام فلسطین: هوریان

تهران-الکوثر: قوم هوریان از نژاد سامی نبود و از جمله اقوامی بودند که در شبه جزیره سینا می زیستند.

  این قوم از نژاد سامی نبود و قبلاً در کوهستانهای شمالی بین النهرین می زیست، بعداً در هزاره دوم ق. م به صحراهای شمال آن کشور و شام مهاجرت کرد و تا فلسطین و سرحد شام پیش رفت و پیش از هجوم عبرانی به فلسطین رسید. شهر " نوژو " مرکز هوریان بود. بعدها این شهر به دست آشوریها ویران شد.


یک شنبه 5 شهریور 1396 - 12:35:43