نگاهی به جغرافیای فلسطین 10

صحرای فلسطین

یک شنبه 29 مرداد 1396 - 15:22:28
صحرای فلسطین

شکل این صحرا، سه گوش است که یک گوش آن خلیج عقبه و قاعده شمالی آن خط ممتدی است از " عوجا " یا " عسلوج " در نزدیکی مرز فلسطین و مصر، سپس " کرنبه " تا جنوب دریای مرده.

تهران-الکوثر: مساحت صحرای فلسطین 10500 کیلومتر مربع که 85/38درصد از مساحت کل فلسطین را تشکیل می دهد. در این صحرا، تپه های سنگلاخی وجود دارند که در میان آنها دشتهای آکنده از ریگزار و سنگریزه و شنهای نرم ناشی از وزش بادها، قرار دارد. در بخش جنوبی و جنوب باختری صحرای فلسطین، رشته کوههایی قرار دارند که مساحت آنها 8294 کیلومتر مربع است و 69/30درصد از کل مساحت فلسطین را تشکیل می دهند. و نیز 79درصد از مساحت صحرای فلسطین را تشکیل می دهند. کوههای آن عبارتند از: " رأس الرمان " که 1035 متر از سطح دریا بالاتر است و در نزدیکی مرز مصر و فلسطین واقع است.

کوههای صحرای فلسطین و بلندی آنها از سطح دریا:

صحرای فلسطین در واقع، ادامه بلندیهای میان فلسطین و نیز ادامه بلندی " تیه " در شبه جزیره سینا در جنوب است.

شنزار آمیخته به قیر، به ویژه در بخش شمالی، صحرای فلسطین را فرا گرفته است. اگر آب مهیا باشد. کشت جو به خوبی در آن به عمل می آید. این امر صهیونیستها را برانگیخته است تا لوله های آب را از رودخانه اردن برای آبیاری بیابان " نقب " بکشند زیرا امکان کشت زمینهای صحرای فلسطین و به ویژه در بخش شمالی آن وجود دارد و می توان کوچ نشینان جدیدی را برای اسکان در آن پذیرفت.


یک شنبه 29 مرداد 1396 - 13:55:17