جغرافیای فلسطین6

نمودهای طبیعی زمین در فلسطین

سه شنبه 24 مرداد 1396 - 15:40:52
نمودهای طبیعی زمین در فلسطین

توپوگرافی فلسطین

 نمودهای طبیعی زمین در فلسطین :
مساحت فلسطین بالغ بر 27023 کیلومتر مربع است که از نظر نمودهای طبیعی زمین به بخشهای ذیل تقسیم می شود :

1.دشتهای ساحلی به مساحت 3660 کیلومتر مربع برابر با 54/13درصد کل مساحت فلسطین .
2.بلندیهای مرکزی به مساحت 9193 کیلومتر مربع برابر با 84/33درصد از مساحت فلسطین .
3.مناطق پست که مساحت آنها 1647 کیلومتر مربع برابر با 09/6درصد از مساحت فلسطین که از آن میان 704 کیلومتر مربع مساحت آبهای دریاچه طبریه و نصف دریای مرده و دریاچه  الحوله  پیش از خشک کردن آن، است .
4.صحرای فلسطین و منطقه بئرالسبع به مساحت 12557 کیلومتر مربع است که 54/46درصد از مساحت فلسطین را تشکیل می دهد .


سه شنبه 24 مرداد 1396 - 15:36:35