قوانين مالياتي عراق

یک شنبه 12 شهریور 1396 - 16:17:54
قوانين مالياتي عراق

کميسيون عمومي ماليات 1 به عنوان زيرمجموعه وزارت امور مالي عراق در سال 1982 تشکیل گرديد. تشکيل اين کميسيون بر مبناي قانونمالياتي جمهوري عراق مصوب سال 1981 مي باشد. اين کميسيون داراي 14 اداره مختلف ميباشد.

تعداد 18 شعبه کميسيون مالياتي در شهر بغداد و 28 شعبه در ايالتهاي مختلف عراق قرار دارنداين کميسيون مسئول پيگيري و اجراي ششقانون مالياتي زير ميباشد:

™ قانون ماليات بر درآمد مصوب سال ™ 1982

™ قانون ماليات بر اجاره املاک مصوب سال ™ 1952

™ قانون ماليات بر زمينهاي بلااستفاده مصوب سال ™ 1962

™ قانون ماليات بر ارث مصوب سال ™ 1985

™ قانون ماليات بر فروش مصوب سال ™ 1997

™ قانون ماليات بر نقل و انتقال املاک مصوب سال ™ 2002

هدف کميسيون مالياتي عراق، افزايش ميزان پرداخت ماليات داوطلبانه توسط افراد و شر کتها، با تدوين برنامه ريزي مناسب در افق زمانيميان مدت مي باشد.


یک شنبه 12 شهریور 1396 - 16:18:0

دسته بندی :