دفتر سید ابراهیم رئیسی با امضای حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا بسته شد

پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 23:0:0
دفتر سید ابراهیم رئیسی با امضای حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا بسته شد

دفتر سید ابراهیم رئیسی با امضاء حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا بسته شد...

دفتر سید ابراهیم رئیسی با امضاء حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا بسته شد...


پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 21:0:22

دسته بندی :