الحاد و بی دینی یک پدیده گسترده در جوامع اسلامی نیست

یک شنبه 13 آذر 1401 - 8:52:0

پژوهشگر مسائل اجتماعی و علوم اسلامی در گفتگو با شبکه الکوثر گفت نمی توانیم بی دینی را یک پدیده اجتماعی گسترده در جامعه بدانیم بلکه بی دینی ، وضعیتی است که باید دلایل آن بررسی و برای درمان آن اقدام شود. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، شیخ لوی المنصوری پژوهشگر مسائل اجتماعی و نویسنده در مسائل اسلامی و فکری معاصر در گفتگو با برنامه «الوجه الآخر» شبکه الکوثر که به موضوع «الحاد ، حقیقت یا توهم» اختصاص داشت ، گفت : بدون در نظر گرفتن تعریف لغوی و اصطلاحی الحاد ، باید ببینیم که آیا می خواهیم الحاد و بی دینی را به عنوان یک پدیده اجتماعی از بین ببریم یا اینکه صرفا یک حالت و مورد موجود است.» 
شیخ المنصوری افزود :« اگر الحاد را پدیده در نظر بگیریم ، رفتاری است که در داخل جامعه در حرکت است و رفتار موجود جامعه است چه به صورت اجباری یا غیر اجباری. اما آیا عموم جامعه به طرف آن حرکت می کنند یا گروهی از افراد جامعه. بنابراین اگر بخواهیم معنای الحاد را از نظر اجتماعی مدنظر قرار دهیم نمی توانیم بگوییم الحاد یک پدیده موجود در جامعه است. چرا که پدیده ، ملزومات و ویژگیهایی دارد ، اگر ویژگیهای پدیده الحاد را در جامعه اسلامی مشاهده کنیم و کسی که ادعای الحاد در جامعه اسلامی می کند را در نظر بگیریم باید گفت که برخی از این ویژگیها وجود دارد و برخی از آن وجود ندارد.»  
این پژوهشگر مسائل اجتماعی تصریح کرد :« در واقع ما در واقعیت خارجی گروه مشخصی را نداریم که بیایند و صریح و علنی بگویند ملحد و بی دین هستند و به عنوان یک روش زندگی ادعای بی دینی کنند. بله مواردی از الحاد داریم مانند زمانی که اسماعیل ادهم در سال 1930 در مصر ادعای الحاد کرد و مقاله معروف خود را نوشت و اعلام کرد که ملحد است ، نگاهها به طرف او معطوف شد و جمعیت ملحدین مصری را تاسیس کرد. اما افراد دیگری به این جمعیت ملحق نشدند و به همان افراد محدود شد بنابراین این یک پدیده اجتماعی به شمار نمی آید بلکه وضعیت و موردی موجود در جامعه اسلامی در نظر گرفته می شود. » 
وی اضافه کرد :« چنین مواردی ، دلایل مشخصی دارد و به درمان مشخص نیز نیاز دارد. اینکه ما بیاییم و چنین موارد الحادی را تکذیب کنیم و نادیده بگیریم چیزی را در عالم واقع تغییر نمی دهد به ویژه اینکه آنها پایگاهها و شبکه های مخصوص به خود را دارند. بلکه باید به عنوان یک مورد و وضعیت اجتماعی آن را درنظر بگیریم و برای درمان آن اقدام کنیم و دلایل به وجود آمدن چنین حالتی را بررسی کنیم.» 


 


یک شنبه 13 آذر 1401 - 7:55:17