برای تکلم به زبان عربی، همین 100 فعل کافی است!

پنج شنبه 23 فروردین 1397 - 13:15:6
برای تکلم به زبان عربی، همین 100 فعل کافی است!

چند فعالیت مهم هست که نباید از آن غفلت کنید. یکی از این فعالیت ها، تسلط کامل بر 100 فعل پرکاربرد زبان عربی است. در این مقاله، تمام این افعال را همراه با معادل فارسی آن برایتان آماده کرده ایم تا با آن آشنا شوید.