دانلود: افعال ماضی به صورت فصیح و محاوره ای عراقی

دو شنبه 14 اسفند 1396 - 13:12:18
دانلود: افعال ماضی به صورت فصیح و محاوره ای عراقی

133 فعل عراقی که به صورت فعل ماضی مفرد مذکر غایب آمده است

دانلود کلمات عربی

 


دو شنبه 14 اسفند 1396 - 12:53:21