با عربی محاوره بیشتر آشنا شویم

سه شنبه 25 مهر 1396 - 11:17:43
با  عربی محاوره بیشتر آشنا شویم

اربعین نزدیک است و برای این سفر معنوی و حضور در مراسم پیاده روی نیاز است با اصطلاحات و کلمات عربی و به عبارتی عربی محاوره بالهجه عراقی بیشتر آشنا شوید.

👇ضمایر در لهجه عراقی 👇

✅ فصیح 👈 انا = من 

✅ لهجه 👈 آنی / آنه 


❇️ فصیح 👈 انتَ = تو ( مذکر ) 

❇️ لهجه 👈 انتِ ( مذکر )


✅ فصیح 👈 انت = تو ( مونث ) 

✅ لهجه 👈 انتی ( مونث ) 


❇️ فصیح 👈 هو = او ( مذکر ) 

❇️ لهجه 👈 هو ( مذکر ) 


✅ فصیح 👈 هی = او ( مونث ) 

✅ لهجه 👈 هیّ ( مونث ) 


❇️ فصیح 👈 نحن = ما 

❇️ لهجه 👈 احنِه 


✅ فصیح 👈 انتما / انتم = شما 

✅ لهجه 👈 انتو 


❇️ فصیح 👈 هما . هم . هن = آن ها 

❇️ لهجه 👈 همّه ( هُمّ ه ) /  هِذوله

 

✅  ضمایر اشاره به نزدیک  در عربی عراق👇

👈 هاذه / های = این (مذکر)

👈 هاذی / های = این (مونث)

👈 ذوله / هذوله = این ها ( مذکر)

👈 ذنی / هذنی = این ها ( مونث)

 

✅ ضمایر اشاره دور 👇


👈 ذاک / هذاک = آن یا اون (مذکر)

👈 ذیچ / هذیچ = آن یا اون ( مونث)

👈 ذولاک / ذوک / هذولاک = آن ها یا اون ها (مذکر)

👈 ذنیچ = آن ها یا اون ها (مونث)

 

♦️سفرَه = سفره 

♦️ناقِص ماعون = یه بشقاب کمه 

♦️ناقصات ثلاث خواشيگ = سه تا قاشق کمه 

♦️انطي شوكه = یه چنگال بده بهش 

♦️عدكم غَسالة اغسل ملابسى = لباسشویی دارید لباسامو بشورم

♦️قبِل اَربَع ايام اِجينِه للعراق = 4 روز قبل اومدیم عراق 

♦️اوَتِ البارحِه وَصلنِه  لِلعراق = پریروز رسیدم عراق 

♦️البارحِه = دیروز 

♦️اوتِ البارحِه = پریروز 

♦️عگُب باچِر = پس فردا 

♦️بعَد ثِلاث اَيام = بعد از سه روز 

♦️قبِل ثِلاث ايام = سه روز قبل 

♦️سبعَه اَيام اِجينِه = هفت روزه اومدیم ما

♦️هايِ ملابِسي = این لباس منه 

♦️هذا المای كُلِش بارِد = این آب خیلی سرده 

♦️مای هاي البوري حار كُلِش = آب این شیر خیلی گرمه 

♦️ليش ماتِجي لاِيران نَفرَح اذا اِجيتونِه = چرا نمیای به ایران ، خوشحال میشیم اگه بیایین 

♦️انتُم لِيش ماتِجون لبيتنِه بِيران = شما چرا نمیایین به ایران خونمون

♦️ثلاث اَيام اِحنِه هُنا = سه روز اینجاییم 

♦️بعدَ الاَربعينيه اِنرُوح لاِیران = بعد از اربعین میریم ایران 

♦️بعدَ الاربَعينيه بِيوم اِنروح لاِيران = یک روز بعد از اربعین میریم به ایران 

♦️انريد اِنرُوح بَعَد اَربَعَ اَيام = میخواهیم بریم بعد از چهار روز 

♦️عگُب باچِر اِنروح = پس فردا میریم

♦️اريد خاشوگِه = قاشق میخوام 

♦️انطينى گِلاص = لیوان بده به من 

♦️شسِم هاي الاَكلِه = اسم این غذا چیه 

♦️كلِش طَيبِه = خیلی خوش مزه هست 

♦️عطشانه = تشنته (مذکر)

♦️عطشانة=  تنشته (مونث)

♦️فريقنِه قَوِي = تیم ما قویه 

♦️انتُم ضَعيفِين = شما ضعیفین 

♦️احنه اَقوياء = ما قوی هستیم 

♦️حسن خُوش يَلعَب طُوبه = حسن فوتبالش خوبه 

عَفيِه خوش تِلعب = آفرین قشنگ بازی میکنی

♦️شبعان والله = سیرم بخدا 

♦️برِه اِکِلت هَسه شَبعان والله = بیرون خوردم الان سیرم بخدا 

♦️يگول شَبعان = میگه سیرم 

♦️يگول ما ياكل مايَشتهِي = میگه نمیخوره سیره 

♦️ارِيد ثلاث بطانيات = سه تا پتو میخوام

منبع :کانال عربی محاوره


سه شنبه 25 مهر 1396 - 11:17:34

دسته بندی :