جملات حکیمانه شخصیت های عربی + ترجمه فارسی

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 - 11:57:29
جملات حکیمانه شخصیت های عربی + ترجمه فارسی

چند نمونه از جملات حکیمانه عربی به همراه ترجمه عربی آن برای آموزش زبان عربی در این قسمت ارائه می شود.

ابن نباته السعدی :

من لم یمت بالسیف مات بغیره                  تعددت الاسبـاب والمـوت واحـد

ترجمه: هر کس با شمشیر کشته نشود با چیز دیگری کشته می شود، مرگ یکی است اما راه های مرگ فراوان است.

و / محمد سعید البوصیری :

والنفـس کالطفـل إن تهمـلـه شــب على حب الرضاع وإن تفطمه ینفطم

ترجمه: نفس انسان مانند کودک است اگر او را رها کنی با عشق به شیر خوردن بزرگ می شود ولی اگر او را از شیر بگیری از شیر گرفته می شود.

جملات حکیمانه به عربی

و / المتوکل اللیثی :

لا تنه عن خلق وتأتی مثله عار علیک إذا فعلـت عظیـم

ترجمه: هیچ اخلاقی را نهی نکن و بعد مانند آن را انجام بده اگر این کار را انجام دهی بر تو ننگ است.

و / ربیعه بن عامر :

أخاک أخاک إن مـن لا أخـا لـه کساع إلى الهیجا بغیر سلاح

ترجمه: برادرت! برادرت! کسی که برادر ندارد مانند کسی است که بدون سلاح به جنگ می رود.

و / عدی بن زید العبادی

عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فـکــل قـریــن بالـمـقـارن یـقـتـدی

ترجمه: از مرد نپرس بلکه بپرس دوست و همنشین او کیست چرا که دوستان از هم تأثیر می پذیرند.

 


سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 - 11:57:26

دسته بندی :