هنگام سخنرانی نماینده رژیم صهیونیستی در ژنو هیأت های نمایندگی خارج شدند

پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 18:0:0

هیأت های نمایندگی کشورها از جمله هیأت جمهوری اسلامی ایران از نشست ویژه فلسطین در کنفرانس بین المللی کار در ژنو هنگام سخنرانی نماینده رژیم اشغالگر قدس خارج شدند.


پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 18:2:0