شعری که حاضران و رهبری را به وجد آورد

دو شنبه 14 خرداد 1397 - 11:24:51

دفاعِ از حرم یعنی قرارِ جنگ اگر باشد زمینِ کارزارِ ما تل آویو است، تهران نه